Kontrola výstavby

Certifikace výstavby: Záruka profesionálního dohledu nad vaším projektem

Zajistěte nenahraditelnou kvalitu realizace svého projektu prostřednictvím pravidelných inspekcí, které provádí naši vysoce kvalifikovaní inspektoři. V rámci dohodnutých fází projektu pečlivě monitorují průběh prací a hodnotí kvalitu výstavby. Tento proces je klíčový pro eliminaci možných rizik a závad na dokončeném objektu, zároveň potvrzuje dodržení nejvyšších stavebních standardů.

Naše služba certifikace výstavby zahrnuje i vystavení závěrečného výstupního protokolu, který poskytuje majitelům nemovitosti definitivní jistotu o nezávislém a odborném dohledu nad celým stavebním procesem. Využitím našich expertních služeb tak získáte nejen jistotu, ale také potvrzení, že vaše nemovitost byla postavena s důslednou péčí a odpovědností.

Diagnostika rizik: Vaše nemovitost pod pečlivým dohledem

Naše diagnostické služby zahrnují vizuální průzkum nemovitosti s důrazem na identifikaci potenciálně problematických míst. K tomuto účelu využíváme neinvazivní, orientační diagnostické přístroje, které nám umožňují získat přesné informace bez potřeby zásahů do struktury objektu. Pokud je vyžadována podrobnější analýza, nabízíme možnost doobjednání invazivních zkoušek, včetně provádění sond a akreditovaného měření, na základě individuálních potřeb a doporučení našich expertů. Tento přístup nám umožňuje poskytnout detailní a přizpůsobené řešení, které odpovídá specifikacím a bezpečnostním požadavkům vaší nemovitosti.

Ceník služeb

Doporučené fáze prohlídek

SUPERVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Tato fáze zahrnuje důkladnou kontrolu projektové dokumentace určené nejen pro získání stavebního povolení ale pro samotnou realizaci stavby. Naši specialisté prověřují dokumentaci s cílem odhalit a eliminovat potenciální nevhodná nebo riziková řešení. Přednostní identifikace a řešení těchto problémů přispívá k hladkému průběhu výstavby a minimalizaci možných komplikací v pozdějších fázích projektu.

KONTROLA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
V této fázi se zaměřujeme na inspekci základových konstrukcí před jejich zmonolitněním. Klíčové je zde ověření kvality základové spáry, což zahrnuje především ověření způsobu a kvality hutnění, provedení štěrkového podsypu, uzemnění a správné hloubky a v neposlední řadě i přípravu pro přípojky inženýrských sítí. Tato kontrola je zásadní pro zajištění stability a dlouhodobé odolnosti budovy.

KONTROLA SVISLÝCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
Inspekce svislých obvodových konstrukcí se provádí s cílem zabezpečit správné provedení zdění, což zahrnuje kontrolu střídání spár, kvalitu zdiva, správné provázání koutů a rohů, a uložení překladů. Tato fáze také zahrnuje ověřování dodržování technologických postupů doporučených výrobcem.

KONTROLA VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ
V průběhu realizace vodorovných konstrukcí se kontroluje správné uložení a rozmístění stropních nosníků, řešení prostupů a integrace stropní konstrukce se ztužujícími věnci. Tato kontrola je klíčová pro zajištění strukturální integrity a funkčnosti stropních konstrukcí.

KONTROLA HRUBÉ STAVBY
Inspekce hrubé stavby se soustředí na kvalitu osazení výplní otvorů, nosných konstrukcí střechy a přípravy pro napojení technického zařízení budovy (TZB). Zde je důležité zajištění správné integrace všech konstrukčních a technologických prvků.

KONTROLA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Kontrola střešní konstrukce před zaklopením zahrnuje důkladnou kontrolu skladby střešní konstrukce, zajištění celistvosti tepelné izolace, a kontrolu spojitosti a návaznosti parotěsnící vrstvy na okolní konstrukce. Tato fáze je nezbytná pro zajištění tepelného komfortu a energetické efektivity budovy.

KONTROLA PO DOKONČENÍ STAVBY
Tato fáze zahrnuje komplexní prohlídku celé dokončené stavby s důrazem na detailní kontrolu kvality a finálního zpracování všech konstrukcí a instalací.

KONTROLA PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ
Závěrečná kontrola po odstranění veškerých během stavby identifikovaných nedostatků zajišťuje, že všechny opravy byly provedeny dle stanovených standardů a že nemovitost je plně připravena pro její užívání.