Dům daleko od řeky a přesto pod vodou

Dům daleko od řeky a přesto pod vodou

Domek postavený daleko od záplavových území nemusí být zárukou, že jeho majitele nepřekvapí voda hrnoucí se přes práh dveří. Inspektoři Nemopas prováděli v poslední době několik inspekcí domů, kde toto riziko reálně hrozí. Rizikovou skupinou jsou domy postavené na nepropustných (jílovitých) zeminách s podlahou přízemí v malé výšce nad terénem. Zhoršující okolností je nedostupnost dešťové kanalizace v obci a nutnost likvidovat dešťovou vodu vsakem.

Nikomu se určitě nelíbí, jestliže se jeho dům při přívalovém dešti ocitne uprostřed jezera špinavé vody. Pokud se voda do domu nevalí přes práh dveří, neznamená to, že je vyhráno. Voda se dostane pod hydroizolaci podlahy a namáhá ji tlakem, na který není dimenzována.  Voda tak pronikne do vrstev podlah a ve velkém rozsahu je znehodnotí, mimo jiné i tepelněizolační vrstvy. Dále začne prosakovat do stěn a příček.  Příkladem domu nevhodně osazeného v terénu může být rodinný dům blízko Prahy postavený v oblasti s jílovitou zeminou. Dům je osazen v dolíku, což je patrné z fotografií /1/ a /2/. Na pozemku bylo územním plánem stanoveno, že dešťová voda musí být likvidována vsakem na pozemku. Kombinace povinného vsaku dešťových vod a nepropustných zemin i laika bije do očí

Při letních přívalových deštích nestačí vsakovací systém likvidovat vodu ze střechy a ta vyvěrá z lapačů nečistot u střešních svodů a volně se rozlévá po pozemku. Situace je vidět na obrázku 5. Na pozemek kolem domu zároveň natéká voda z širokého okolí, viz obrázek 4.

V našem případě voda nepřekonává práh dveří, takže se majitelé domu dlouho domnívali, že laguny kolem domu nepředstavují vážnější problém. Opak byl bohužel pravdou, po několika letech užívání domu se začaly objevovat na vnitřních stěnách vlhké mapy, viz obrázek 6. Mapy se rozšiřovaly, i když celé jedno léto nepřišel tak silný liják, který by způsobil vytvoření laguny kolem domu. Problém byl v tom, že vrstvy podlah byly nasáklé vodou a tuto vodu postupně nasávaly vnitřní stěny.

Při průzkumu inspektor zjistil, že hydroizolace domu je provedena z jedné vrstvy hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Projektant ani prováděcí firma nepočítali s tím, že hydroizolace bude namáhána tlakovou vodou, a tak, když se zaplavilo okolí domu, voda z laguny protékala do podlah. Rychlost pronikání vody umocňovaly detaily netěsného ukončení hydroizolace u vchodových dveří, viz obrázek 3

Jak rizikový dům poznat

Pokud si chcete koupit dům nebo chalupu doporučujeme při prohlídce zkontrolovat tvar terénu v širším okolí kolem objektu. Čím méně propustná je zemina v okolí objektu, tím větší je riziko potíží způsobených nevhodným osazením objektu do terénu. Při kontrole se neomezujme jen na vlastní pozemek. Jsou – li okolní pozemky výše nebo se svažují k posuzovanému domu, zvláště pokud ploty nemají podezdívku, stále musíme počítat s tím, že se kolem domu může hromadit voda. V popsaném případě se nelze uklidňovat tím, že hydroizolace jsou v pořádku. S velkou pravděpodobností tlaku vody neodolají a při určité konfiguraci terénu může voda „přijít vchodovými dveřmi nebo vstupem na terasu. 

Jak problém odstranit a kolik to stojí

Pokud je dům v rizikovém prostředí, je nezbytné účinně odvodnit okolí objektu tak, aby voda nikdy nenastoupala k úrovni hydroizolace v podlahách. Pokud je dostupná veřejná dešťová kanalizace, zřídí se obvodový povrchový sběrný žlab a obvodová drenáž a napojí se do kanalizace. V opačném případě je třeba změnit tvarování terénu, tzn. realizovat žlaby, příkopy nebo valy, které brání přitékání vody z okolních pozemků k objektu. Úprava by měla rovněž zahrnovat odvodněn povrchu terénu kolem domu a kontrolu kapacity případných vsakovacích systémů. Vsakovací systémy je často nutné doplnit o akumulační podzemní nebo nadzemní nádrže, kde se voda zadrží a pak postupně vsakuje. Vzhledem k vývoji klimatu je třeba počítat s tím, že akumulační objem někdy nebude dostatečný. Náklady na ochranu proti vodě se budou pohybovat v řádu statisíců a ne vždy zajistí stoprocentní výsledek.