Průkaz energetické náročnosti je zákonná povinnost při prodeji a pronájmu

Průkaz energetické náročnosti

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ukládá zákon 406/2000 Sb. od roku 2009, a to při výstavbě všech nových budov a větších změnách dokončených budov. Od 1.1.2013 novela zákona zavádí povinnost předkládání PENB rovněž při prodeji a pronájmu budovy. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

a.  zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2013), při pronájmu budovy (od 1.1.2013) a při pronájmu ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2016)

b.  předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části

c.  předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy

d.  zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.

Specialité – energetičtí experti a inspektoři NEMOPAS pro Vás zpracují PENB s následujícími výhodami

  • energetičtí experti, energetičtí specialisté NEMOPAS jsou řádnými zaměstnanci společnosti DEKPROJEKT s.r.o. - provozovatelem značky NEMOPAS
  • ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o. je minimálně 15 energetických specialistů, kteří zpracovávají energetické audity a PENB již několik let (povinnost PENB je od roku 2009)
  • dalších cca 40 pracovníků je na PENB zaškoleno, takže při zvýšené poptávce nehrozí zahlcení
  • energetičtí experti a inspektoři NEMOPAS působí na území celé ČR (regionální centra máme v Praze, Českých Budějovicích, Svitavách, Olomouci a Ostravě)
  • ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o. je dostatek Energetických auditorů a Energetických specialistů oprávněných MPO ke zpracování PENB
  • DEKPROJEKT s.r.o. garantuje pro své zákazníky a partnery stabilní ceny a termíny

Popis a charakteristika průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící dokument. Posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.

Důvodem pro zavedení průkazu energetické náročnosti je snižování energetické náročnosti budov a emisí CO2. Sektor budov se na spotřebě primárních energetických zdrojů podílí nemalým procentem a proto je kladen důraz na snižování tohoto podílu. Jako prostředek k dosažení těchto cílů je hodnocení staveb z pohledu potřeby energie a stanovení požadavku na ně. Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, bude nyní takto označena každá budova. Energetická náročnost budovy  je také přímo spojena s provozními náklady a tak tento průkaz, resp. energetická náročnost budovy bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Průkaz je několika stránkový dokument, jehož forma je dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. Průkaz energetické náročnostinabízí vlastníkovi případně nájemci budovy přehledné grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Nalezne zde stupnici energetické náročnosti objektu A až G a ukazatel, do jaké třídy ve stupnici hodnocený objekt spadá. Minimální požadavek na novou a rekonstruovanou budovu je stanoven horní hranici třídy C. To znamená, že každý nový projekt budovy nebo nová a nově rekonstruovaná budova musí spadat maximálně do třídy C. Výjimku tvoří různé speciální budovy, popř. provozy nebo např. památkově chráněné objekty. Dole pod grafickou stupnicí najdeme i podíl potřeby energie na celkové potřebě energie pro jednotlivé místa spotřeby (vytápění, ohřev teplé vody, VZT a klimatizace, umělé osvětlení). Každý průkaz je označen datem vydání a datem maximální platnosti, která je stanovena na 10 let. Průkaz potvrzuje osoba autorizovaná pro vystavování těchto průkazů (přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu).

Odpovídá hodnota energetické náročnosti v PENB skutečnosti?

Vypočtená hodnota roční energetické potřeby tepla na vytápění, kterou uvádí průkaz energetické náročnosti nemusí přesně odpovídat skutečně naměřené spotřebě energie na při provozu budovy. Důvodem je to, že výpočty v PENB používají smluvní vstupní údaje jako například způsob užívání budovy a parametry technických zařízení. Použití smluvních hodnot umožní porovnávat jednotlivé budovy mezi sebou, a to bez toho, aniž by porovnání zkreslovala například teplota, na kterou jsou porovnávané budovy vytápěny. Výše rozdílu vypočtené energetické náročnosti a skutečné energetické náročnosti se běžně může pohybovat i v řádech desítek procent. Nejméně se liší výsledky výpočtů v průkazu ENB a skutečností u bytových domů.